The Synthesis of Bio-Polyol from Epoxidized Soybean Oil

Authors: Nguyen, Thi Thuy
Vu, Minh Duc
Nguyen, Thanh Liem

Hydroxyl and oxirane functionality were calculated from molecular weight and hydroxyl or oxirane-oxygen content of polyol. The effect of reaction parameters like the amount of reagents, catalyst, temperature and time on a polyol synthesis was studied through the hydroxyl and oxirane functionality of product. Moreover, the impact of the parameters on the selectivity of catalyst was determined by comparing a polyol yield to an epoxide ring opening yield. When the hydroxylation reaction was carried out with ESO:H2O molar ratio of 1:15; in 8 wt.% of H2SO4; at temperature of 70oC and in 5 hours, the polyol yield of reaction was 70.32% and the hydroxyl functionality of polyol reached to 5.63…

Title: The Synthesis of Bio-Polyol from Epoxidized Soybean Oil
Authors: Nguyen, Thi Thuy
Vu, Minh Duc
Nguyen, Thanh Liem
Keywords: Epoxidized soybean oil,;biopolyol;nucleophile;epoxide ring-opening.
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 4
Description: tr. 113-119
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60580
ISSN: 2588-1140
Appears in Collections: Natural Sciences and Technology
Advertisements

Tạo dòng và phân tích trình tự gen mã hóa flavonol synthase từ chè Trung Du Thái Nguyên

Authors: Hoàng, Thị Thu Yến

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành tạo dòng và phân tích trình tự gen mã hóa Flavonol synthase (FLS) từ 2 giống chè Trung Du xanh và tím. Gen FLS thu được có chiều dài 996 bp, mã hóa 331 amino acid. Kết quả so sánh trình nucleotide cho thấy gen FLS ở giống chè Trung Du tím và xanh có tổng số 13 nucleotide sai khác so với trình tự FLS công bố trên Genbank. Sự khác biệt trình tự nucleotide dẫn đến sự biến đổi trình tự amino acid ở một số motif chức năng quan trọng của FLS như motif đặc trưng cho siêu họ 2OG-Fe(II) oxygenase, motif PxxxIRxxx-EQP ở đầu N quyết định đến hoạt tính của FLS, motif CPQ/RPxLAL (205→212) là vị trí bám của 2-oxoglutarate. Các biến đổi về trình tự amino acid có ảnh hưởng đến hoạt tính của FLS như thế nào cần phải có những nghiên cứu sâu hơn. Gen FLS phân lập được là nguyên liệu phục vụ cho những nghiên cứu tiếp theo nhằm làm sáng tỏ chức năng của enzyme này…

Title: Tạo dòng và phân tích trình tự gen mã hóa flavonol synthase từ chè Trung Du Thái Nguyên
Other Titles: Cloning and Sequence Analysis of Gene Encoding Flavonol Synthase from Trung Du Teas Growing in Thai Nguyen
Authors: Hoàng, Thị Thu Yến
Keywords: Chè Trung Du;chè Trung Du xanh;chè Trung Du tím;Flavonol;Flavonol synthase;polyphenol
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 4
Description: tr. 127-136
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60583
ISSN: 2588-1140
Appears in Collections: Natural Sciences and Technology

Tính khoa học và thời đại trong tư duy của Đảng về công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước

Authors: Lã, Thanh Bình
Mấy chục năm nay, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã làm và nói nhiều về nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, nhiệm vụ này không phải ngay một lúc đã nhận thức rõ ràng, đầy đủ, trái lại phải trải qua thực hành, kiểm nghiệm mới từng bước phát triển.

Thử nhìn lại quá trình:
Trước đổi mới, Đảng ta rất coi trọng nhiệm vụ công nghiệp hóa, nhưng chưa đề cập tới hiện đại hóa.
Đại hội III (1960) chủ trương “công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa” đối với miền Bắc. Đại hội IV (1976) coi “công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” (chung cho cả nước).
Sau đổi mới, nhất là từ Đại hội VII (1991) trở đi, công nghiệp hóa mới từng bước gắn liền với hiện đại hóa.
Cương lĩnh 1991 viết: Phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hóa đất nước theo hướng hiện đại gắn liền với phát triển một nền nông nghiệp toàn diện là nhiệm vụ trung tâm nhằm từng bước xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Xin lưu ý, cụm từ dùng trong Cương lĩnh là: “công nghiệp hóa đất nước theo hướng hiện đại”.
Đại hội VIII (1996) qua Báo cáo chính trị, khẳng định: “Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị những tiền đề cho công nghiệp hóa đã cơ bản hoàn thành cho phép chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”…

Title: Tính khoa học và thời đại trong tư duy của Đảng về công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước
Authors: Lã, Thanh Bình
Keywords: Công nghiệp hóa;Hiện đại hóa;Tư tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Description: tr. 100-113
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25047
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)

Vài nét về sự biến đổi của Phật giáo Việt Nam hiện nay

Authors: Đặng, Thị Lan

Sau khi giới thiệu nghiên cứu Phật giáo trong biến đổi xã hội ở một số nước trên thế giới, trong bài này, chúng tôi tìm hiểu Phật giáo trong biến đổi xã hội Việt Nam thông qua một công trình nghiên cứu quan trọng về biến đổi xã hội Việt Nam.
Công trình với đề tài nghiên cứu “Biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam” là đề tài khoa học trọng điểm cấp nhà nước số hiệu KX. 04. 14/06 – 14 được in thành tập sách “Một số vấn đề về biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam hiện nay”, GS. TS Tạ Ngọc Tấn chủ biên, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2010.

Trong công trình khoa học này, biến đổi tôn giáo được đề cập trong bài viết riêng về tôn giáo của thạc sĩ đại tá Bùi Huy Du, có nhan đề “Một số tác động của biến đổi xã hội đến đời sống tôn giáo”.

Tình hình Phật giáo trong biến đổi xã hội Việt Nam được ghi nhận trong bài viết này là không thuận lợi, với diễn tiến Phật giáo trở thành tôn giáo có số tín đồ đứng hàng thứ hai (tức thiểu số hóa) ở một số khu vực.

Dưới đây là nội dung có liên hệ đến Phật giáo trong bài nghiên cứu, với nhiều thông tin đáng quan tâm cho bạn đọc là tăng ni Phật tử.

“Kể từ khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới, nhất là từ khi Nghị quyết 40/NQ-TW (ngày 16-10-1990) ra đời, biến đổi cơ cấu tôn giáo ở nước ta diễn ra một cách mạnh mẽ. Những sự biến đổi thể hiện rõ nhất, mạnh nhất là ở ba vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ…

Title: Vài nét về sự biến đổi của Phật giáo Việt Nam hiện nay
Authors: Đặng, Thị Lan
Keywords: Phật giáo;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Description: tr. 673-681
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25072
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)

Vai trò của thị trường chứng khoán và các ngân hàng thương mại trong quá trình huy động vốn trong nước ở Việt Nam

Authors: Nguyễn, Thu Hoài

Xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực với sự ra đời của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), của Liên minh Châu Âu, của các khối thị  trường chung, đòi hỏi các quốc gia phải thúc đẩy phát triển kinh tế với tốc độ và hiệu quả cao. Thực tế phát triển kinh tế ở các quốc gia trên thế giới cũng như ở Việt nam đã khẳng định vai trò quan trọng của thị trường chứng khoán trong phát triển kinh tế như sau:

Thứ nhất, tạo vốn cho nền kinh tế quốc dân:
Do có thị trường chứng khoán nên việc đầu tư các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi dễ dàng hơn. Từ việc nguồn vốn bị ứng đọng từ nhiều nơi, không có khả năng sinh lời, cho đến khi có thị trường chứng khoán việc đầu tư, tích luỹ vốn sôi động và dồi dào hẳn lên. Thông qua đó nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, công ăn việc làm được giải quyết, thất nghiệp giảm. Bên cạnh, thị trường chứng khoán như một trung tâm thu gom mọi nguồn vốn từ dân chúng, như một nam châm cực mạnh hút các nguồn vốn từ nước ngoài. Ngoài ra còn giúp Nhà nước giải quyết vấn đề thiếu hụt ngân sách, có thêm vốn xây dựng hạ tầng cơ sở…
Title: Vai trò của thị trường chứng khoán và các ngân hàng thương mại trong quá trình huy động vốn trong nước ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thu Hoài
Keywords: Thị trường chứng khoán;Ngân hàng thương mại;Huy động vốn;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Description: tr. 299-304
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25098
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)

Nghiên cứu ảnh hưởng của hơi nước đến quá trình oxi hóa trực tiếp bezen thành phenol bằng oxi trên xác tác V-W-Oxit/SiO2

Authors: Nguyễn, Thị Bích Lộc

Đề tài dùng các chất xúc tác chứa xeri oxit, các muối nitrat được tẩm trên các chất mang hỗn hợp (nhôm oxit và CeO2). Phản ứng p-Xylen được tiến hành trên sơ đồ dòng vi lượng tại các nhiệt độ 200-3000C, tốc độ dòng khí tổng là 12l/h và khối lượng xúc tác là 1g. Nồng độ của p-Xylen và không khí trong hỗn hợp khí phản ứng tương là 0,34 và 10,5% mol. Nồng độ hơi nước nóng trong dòng khí thay đổi trong khoảng 0-3,2% mol.
Kết quả thí nghiệm cho thấy, trong các xúc tác đơn oxit 10Cu/γ-Al2O3 có khả năng chịu hơi nước tốt nhất và độ chịu nước của nó xấp xỉ với xúc tác lưỡng oxit 10Cu15Mn/ γ- Al2O3. Xúc tác 10Cu10Cr/y-Al2O3 vừa có hoạt độ cao nhất vừa có độ bền với ảnh hưởng của hơi nước cao. Xúc tác 5 Mn2Ce/α-Al2O3có độ bền cao trong môi trường hơi nước có thể do trong các xúc tác này, các tâm Mn tương tác với CeO2 làm hơi nước hấp phụ trên α-Al2O3là chính và không làm giảm hoạt tính xúc tác của MnOx
Trong hệ xúc tác CuO+MnO2/Al2O3, sự tồn tại nhiều pha có thể là nguyên nhân làm cho các tâm hoạt động được hình thành từ CuO ít bị tác động bởi hơi nước. Ngoài ra, trên tất cả các mẫu xúc tác được khảo sát, tại nhiệt độ tới hạn – T100 hơi nước không ảnh hưởng tới hoạt độ xúc tác. Vì vậy, thực tế, trường hợp khí thải có chứa hơi nước nên tiến hành phản ứng oxi hóa hoàn toàn ở nhiệt độ T100để loại bỏ ảnh hưởng của nó….

Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của hơi nước đến quá trình oxi hóa trực tiếp bezen thành phenol bằng oxi trên xác tác V-W-Oxit/SiO2
Authors: Nguyễn, Thị Bích Lộc
Keywords: Quá trình oxi hóa;Xúc tác V-W-Oxit/SiO2;Hóa chất Pheno
Issue Date: 2004
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 177-182
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25154
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)

Xử lý nước thải của quá trình sản xuất sữa bằng phương pháp hóa học

Authors: Triệu, Thị Nguyệt

Như chúng ta biết sữa là nguồn dinh dưỡng có giá trị, phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ em, người lớn tuổi và phụ nữ mang thai. Ngày nay, khi mức sống ngày được nâng cao thì các sản phẩm sữa càng được sử dụng rộng rãi. Như một lẽ tự nhiên , khi có điều kiện để khai thác nguyên liệu tại chỗ, ngành công nghiệp chế biến sữa của Việt Nam sẽ có đủ  cơ hội và điều kiện thuận lợi để phát triển. Mặt dù vậy, bên cạnh những đóng góp về mặt kinh tế, những sản phẩm dinh dưỡng cần thiết cho cuộc sống con người, công nghiệp chế biến sữa cũng tạo ra nhiều chất thải góp phần làm ô nhiễm môi trường tự nhiên…

Title: Xử lý nước thải của quá trình sản xuất sữa bằng phương pháp hóa học
Other Titles: The chemical method for treatment of milk waste water
Authors: Triệu, Thị Nguyệt
Keywords: Xử lý nước thải;Phương pháp hóa học
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Description: tr. 981-988
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25229
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)

Về chính sách bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ ở Việt Nam

Authors: Lê, Thị Hoài Thu

Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) Bùi Văn Cường đã có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội kiến nghị xem xét, sửa đổi cách tính lương hưu đối với lao động nữ của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014.
Trong đơn đề nghị, Tổng LĐLĐVN cho biết thời gian qua công đoàn nhận được nhiều ý kiến của người lao động, phản ánh sự bất hợp lý của quy định mức lương hưu hàng tháng đối với lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018…

Title: Về chính sách bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ ở Việt Nam
Authors: Lê, Thị Hoài Thu
Keywords: Bảo hiểm xã hội;Lao động nữ;Việt Nam
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 482-493
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24921
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)

Giáo dục đào tạo – động lực thúc đẩy sự phát triển của Xingapo

Authors: Lưu, Thị Mai Anh

Hệ thống giáo dục Singapore xưa nay nổi tiếng với thành tích “sản xuất” ra những đứa trẻ luôn đứng đầu thế giới trong các kỳ thi chuẩn hóa.
Ví dụ, năm 2015, Singapore giành hạng nhất trong kỳ thi PISA (Chương trình Đánh giá học sinh quốc tế của OECD – Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế), gồm các môn toán, đọc và khoa học dành cho học sinh độ tuổi 15 ở 72 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Đây là một thành tích cực kỳ đáng nể nếu nhìn vào những cường quốc giáo dục khác nằm bên dưới. Tuy nhiên, khác với Phần Lan, vị thế giáo dục của Singapore bị xem là phải trả bằng cái giá không hề nhỏ…

Title: Giáo dục đào tạo – động lực thúc đẩy sự phát triển của Xingapo
Authors: Lưu, Thị Mai Anh
Keywords: Giáo dục đào tạo;Singapo;Giáo dục
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 255-261
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25010
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)

Tính hằng số bền của phức Fomazan chứa dị vòng với một số ion kim loại chuyển tiếp

Authors: Nguyễn, Đình Triệu
Trần, Thị Thanh Vân

Fomazan là nhóm hợp chất hữu cơ có nhiều ứng dụng trong lĩnh vực sản xuất thuốc nhuộm, ảnh mầu, trong y học, dược học, sinh học. Đặc biệt tính chất quan trọng của các hợp chất này là khả năng tạo phức mầu với các ion kim loại và nó được sử dụng như là một thuốc thử trong hóa học phân tích để phát hiện ra lượng vết các ion kim loại như: Cu2+, Co2+, Ni2+, Zn2+… Để phục vụ cho mục đích này, trong các công trình trước đây, tác giả đã thông báo về tổng hợp dãy các hợp chất chứa nhân dị vòng furan, thiophen, pirol, inđol, quinolin… Bên cạnh, tác giả cũng sử dụng một số fomazan tổng hợp được và 4-5-đimetylthiazolyl fomazan để tính hằng số bền của các phức fomazan với một số ion kim loại chuyển tiếp và ứng dụng phản ứng tạo phức làm thuốc thử phân tích xác định một số kim loại…

Title: Tính hằng số bền của phức Fomazan chứa dị vòng với một số ion kim loại chuyển tiếp
Other Titles: Calculation of the equylibrium constant of heterocyclic fomazane complexes with transition-metal ions
Authors: Nguyễn, Đình Triệu
Trần, Thị Thanh Vân
Keywords: Fomazan;Hằng số bền
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Description: tr. 955-961
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25037
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)