XÁC ĐỊNH TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÃNH THỔ THEO PHƯƠNG PHÁP ECOLOGY FOOTPRINT (EF) THÍCH ỨNG VỚI ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM

Authors: Hân, Trần Thục

Chính phương pháp EF chỉ ra rằng, con người chúng ta đang sử dụng trên mức tài nguyên đất đai mà trái đất và giới hạn lãnh thổ của các quốc gia cho phép: Giới hạn cho phép là 1,8ha/người theo số liệu dân số toàn cầu năm 2008. Nhưng sau khi tính toán, trung bình toàn cầu chúng ta đang sử dụng 2,2ha/người. Nếu như tất cả chúng ta muốn sống như người Mỹ thì phải cần đến hơn 5 quả đất, như người Đức hay người Pháp cần đến 3 quả đất. Quốc tế cũng có rất nhiều chỉ trích nhằm vào những nước đang phát triển như Trung Quốc hay Ấn Độ khi bùng nổ kinh tế với tốc độ phát triển quá nóng làm tổn hại nặng nề môi trường sống. Tuy nhiên phương pháp này chỉ ra rằng: những nước này lại chỉ cần đến 1 hoặc thậm chí dưới 1 quả đất với lối sống hiện nay của họ. Như vậy bảo tồn tài nguyên còn cần gắn với sự hiệu chỉnh lối sống thích hợp. Bài tham luận này muốn đưa một thông điệp về tính toán sức mạnh của các loại tài nguyên đất trong quy hoạch lãnh thổ, quy hoạch kinh tế-xã hội, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng….

Title: XÁC ĐỊNH TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÃNH THỔ THEO PHƯƠNG PHÁP ECOLOGY FOOTPRINT (EF) THÍCH ỨNG VỚI ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM
Authors: Hân, Trần Thục
Keywords: Quy hoạch kinh tế xã hội;Quy hoạch xây dựng;CRES
Issue Date: 2015
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10190
Appears in Collections: CRES – Papers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s