Hiệu năng của hệ thống tìm phương sử dụng anten không tâm pha bất đối xứng

Authors: Trần, Thị Thúy Quỳnh
Trịnh, Anh Vũ
Trần, Minh Tuấn
Phan, Anh

Bài báo thực hiện việc đánh giá hiệu năng của hệ thống tìm phương sử dụng anten không tâm pha có cấu trúc bất đối xứng Asym-AWPC (Asymmetric – Antenna without Phase Center). Đây là cấu trúc anten có giản đồ pha là hàm phi tuyến đã được nhóm nghiên cứu đề xuất và tối ưu hóa về kích thước trong các công trình công bố gần đây. Khi kết hợp Asym-AWPC với thuật toán phân lớp nhiều tín hiệu MUSIC (MUltiple Signal Classification), hệ thống tìm phương này có khả năng ước lượng cùng lúc nhiều nguồn tín hiệu với độ phân giải cao trong toàn bộ không gian 360O ngay cả khi số nguôn tín hiệu đến lớn hơn số phân tử anten. Hiệu năng của hệ thống được đánh giá thông qua lỗi ước lượng góc và được so sánh với hệ thống sử dụng cấu trúc mảng tròn cách đều UCA (Uniform Circular Array), là cấu trúc được sử dụng nhiều trong thực tế. Dựa trên các kết quả mô phỏng, có thể thấy rằng hệ thống đề xuất có hiệu năng tốt hơn nhiều hệ thống sử dụng UCA với cùng số phần tử anten, đặc biệt trong các trường hợp tỷ số công suất tín hiệu trên công suất tạp âm SNR (Signal to Noise Ratio) thấp, khoảng cách giữa các góc của các nguồn tín hiệu đến nhỏ (độ phân giải cao), cũng như số mẫu tín hiệu thu thập tại mỗi phần tử anten ít…

Title: Hiệu năng của hệ thống tìm phương sử dụng anten không tâm pha bất đối xứng
Authors: Trần, Thị Thúy Quỳnh
Trịnh, Anh Vũ
Trần, Minh Tuấn
Phan, Anh
Keywords: Hướng sóng đến DOA;Thuật toán phân lớp nhiều tín hiệu MUSIC;Anten không tâm pha bất đối xứng Asym-AWPC;Mảng tròn cách đều UCA
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: 11 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/13001
Appears in Collections: Chuyên san Khoa học tự nhiên và công nghệ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s