Vấn đề lợi ích kinh tế của nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

Authors: Lê, Văn Lực , người hướng dẫn
Phạm, Văn Đức, người hướng dẫn
Trần, Thanh Giang

Làm rõ một số vấn đề lý luận chung về lợi ích kinh tế của nông dân, những nhân tố tác động đến lợi ích kinh tế của nông dân Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hóa (CNH), Hiện đại hóa (HĐH) đất nước. Phân tích và đánh giá những tác động của CNH, HĐH nông ng (…)

Title: Vấn đề lợi ích kinh tế của nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05
Authors: Lê, Văn Lực , người hướng dẫn
Phạm, Văn Đức, người hướng dẫn
Trần, Thanh Giang
Keywords: Kinh tế;Triết học;Công nghiệp hóa;Hiện đại hóa;Nông dân
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHXH&NV
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35148
Appears in Collections: USSH – Dissertations

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s