Phát hiện Mycobacterium Tuberculosis kháng Isoniazid, Rifampin và Ethambutol bằng kỹ thuật Real-time PCR

Authors: Nguyễn, Thái Sơn , người hướng dẫn
Khổng, Thị Minh Ngân

Xây dựng quy trình real-time PCR phát hiện nhanh các mẫu lao đột biến kháng Isoniazid (đột biến gen katG ở codon 315 AGC-ACC (Ser315Thr)), Rifampin (đột biến gen rpoB ở codon 516 GAC-GTC (Asp516Val)) và Ethambutol (đột biến gen emb tại codon 306 với 2 loại (…)

Title: Phát hiện Mycobacterium Tuberculosis kháng Isoniazid, Rifampin và Ethambutol bằng kỹ thuật Real-time PCR : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 40
Keywords: Vi sinh vật học;Kỹ thuật Real- time PCR;Vi khuẩn lao;Lao kháng thuốc
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKHTN
Electronic Resources
Luận văn ThS. Vi sinh vật học — Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39770
Appears in Collections: HUS – Master Theses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s