Nghiên cứu ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo lượng mưa vụ đông xuân ở một số tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ

Authors: Dương, Văn Khảm , người hướng dẫn
Nguyễn, Hữu Quyền
Tổng quan nghiên cứu dự báo mưa mùa và nhu cầu nước đối với cây trồng ở trong nước và trên thế giới. Đề tài đã lựa chọn được phương pháp nghiên cứu phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Trên cơ sở số liệu mưa, các chỉ số khí hậu, vết đen mặt trời đề tài đã xây đựng được các mô hình dự báo lượng mưa vụ Đông Xuân theo mô hình động thái ARIMAX ở 10 tỉnh thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ, phần lớp các kết quả mô phòng và dự báo có sự trùng pha tốt so với số liệu quan trắc, nhất là các năm có lượng mưa lớn đều cho kết quả phù hợp với thực tế. Trên cơ sở dữ liệu quan trắc, thực nghiệm và kết quả dự báo lượng mua của đề tài đã ứng dụng mô hình Cropwat và Agrometshell để xác định được nhu cầu nước và nhu cầu tưới của 4 loại cây trồng (lúa, ngô, đậu tương, lạc). Đề tài đã xây dựng được cơ sở dữ liệu và bản đồ phân bố nhu cầu tưới cho 4 loại cây trồng theo các chỉ tiêu về nhu cầu nước, lượng mưa trung bình nhiều năm, và lượng mưa dự báo làm cơ sở cho việc chỉ đạo sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bằng Bắc Bộ….

Title: Nghiên cứu ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo lượng mưa vụ đông xuân ở một số tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ : Luận văn ThS. Khoa học khí quyển và khí tượng: 60 44 87
Authors: Dương, Văn Khảm , người hướng dẫn
Nguyễn, Hữu Quyền
Keywords: Khí tượng học;Dự báo thời tiết;Lượng mưa;Mô hình ARIMA
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: Luận văn ThS. Khí tượng và khí hậu học — Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Trình bày cơ sở khoa học của dự báo khí hậu mùa, các nghiên cứu trên thế giới, các nghiên cứu ở trong nước. Nghiên cứu mô hình Arima và số liệu sử dụng: Giới thiệu cấu trúc của mô hình ARIMA; Phương pháp áp dụng mô hình ARIMA và ARIMAX đối với bài toán dự (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39779
Appears in Collections: HUS – Master Theses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s