Vận dụng cách tiếp cận đánh giá thực tế (Authentic assessment) trong xây dựng quy trình và công cụ đánh giá kết quả học tập môn đo lường và đánh giá trong giáo dục (triển khai tại trường ĐHGD – Đại học Quốc gia Hà Nội) : Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá

Authors: Đinh, Thị Kim Thoa, người hướng dẫn
Lê, Thái Hưng

Xây dựng quy trình đánh giá theo cách tiếp cận authentic kết quả học tập. Xây dựng công cụ đánh giá theo cách tiếp cận authentic assessment trong môn đo lường và đánh giá (ĐL&ĐG) trong giáo dục. Xây dựng các tiêu chí đánh giá (Rubric – mức độ thực hiện các (…)
Electronic Resources…

Title: Vận dụng cách tiếp cận đánh giá thực tế (Authentic assessment) trong xây dựng quy trình và công cụ đánh giá kết quả học tập môn đo lường và đánh giá trong giáo dục (triển khai tại trường ĐHGD – Đại học Quốc gia Hà Nội) : Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá
Authors: Đinh, Thị Kim Thoa, người hướng dẫn
Lê, Thái Hưng
Keywords: Đánh giá kết quả học tập;Chất lượng giáo dục;Giáo dục đại học
Issue Date: 2012
Publisher: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Abstract: 138 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Xây dựng quy trình đánh giá theo cách tiếp cận authentic kết quả học tập. Xây dựng công cụ đánh giá theo cách tiếp cận authentic assessment trong môn đo lường và đánh giá (ĐL&ĐG) trong giáo dục. Xây dựng các tiêu chí đánh giá (Rubric – mức độ thực hiện các (…)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) — Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34403
Appears in Collections: IEQA – Master Theses
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s