Đánh giá mức độ đáp ứng của chương trình huấn luyện kỹ năng y khoa đối với sinh viên y khoa, trường ĐH Y Dược Cần Thơ : Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục

Authors: Vũ, Thị Phương Anh, người hướng dẫn
Đặng, Thanh Hồng

Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục — Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày cơ sở lý luận và tổng quan chung: một số khái niệm cơ bản (kỹ năng, chương trình huấn luyện kỹ năng y khoa, đáp ứng chương trình huấn luyện kỹ năng y khoa), sự phát triển và những nghiên cứu đánh giá về kỹ năng y khoa. Tìm hiểu bối cảnh địa bàn v (…)

Title: Đánh giá mức độ đáp ứng của chương trình huấn luyện kỹ năng y khoa đối với sinh viên y khoa, trường ĐH Y Dược Cần Thơ : Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Authors: Vũ, Thị Phương Anh, người hướng dẫn
Đặng, Thanh Hồng
Keywords: Huấn luyện kỹ năng;Sinh viên;Giáo dục đại học;Quản lý giáo dục;Y khoa
Issue Date: 2011
Publisher: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34411
Appears in Collections: IEQA – Master Theses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s