Vai trò của giảng dạy môn Giáo dục công dân với việc giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay

Authors: Phạm, Thị Thu Hòa

Theo dự thảo Chương trình giáo dục tổng thể (dưới đây gọi tắt là Chương trình), môn Giáo dục công dân (GDCD) ở ba cấp học được đặt theo ba tên gọi khác nhau: Giáo dục lối sống ở Tiểu học (TH), Giáo dục công dân ở THCS, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật ở THPT.

Tức là, ở TH và THPT, các tác giả Chương trình đang lấy nội dung môn học để đặt tên cho môn học. Điều này vừa không khái quát và chỉ ra đúng đối tượng mà môn học này hướng tới giáo dục, chệch mục tiêu, vừa không phản ánh được nội dung cốt lõi và định hướng tiếp cận của môn học.
Do đó, xin kiến nghị hãy giữ nguyên tên gọi của môn học là GDCD dân từ TH lên đến THPT bởi mấy lý do sau đây:
Trước hết, vì đối tượng giáo dục của môn học là công dân tên gọi môn học phải là GDCD. Tên gọi của môn học GDCD phản ánh đúng về đối tượng giáo dục, đồng thời là căn cứ để xây dựng nội dung. Cụ thể:
Theo nghĩa chung nhất, công dân là cá nhân thuộc một quốc gia được hưởng các quyền dân sự, chính trị và có nghĩa vụ công dân đối với quốc gia theo quy định pháp luật của quốc gia đó (1).
Dù tiếp cận ở góc độ Chính trị học hay Luật học, khái niệm công dân luôn gắn với ba khái niệm cơ bản: quyền công dân, trách nhiệm công dân và nghĩa vụ công dân. Trong đó, quyền và nghĩa vụ luôn gắn kết với nhau được quy định trong pháp luật, còn trách nhiệm những hành vi công dân nên làm do ràng buộc, sự thúc ép của lương tri và áp lực xã hội. Khái niệm trách nhiệm cũng đồng nghĩa với khái niệm bổn phận.
Có thể thấy, nếu coi công dân làm đối tượng giáo dục thì quyền công dân, trách nhiệm công dân, nghĩa vụ công dân chính là những nội dung cốt lõi, là định hướng tiếp cận môn học, xuyên suốt từ TH lên đến hết THPT. Những nội dung liên quan đến trách nhiệm, bổn phận công dân được giáo dục thông qua cách tiếp cận giáo dục đạo đức, còn những nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ công dân được giáo dục thông qua cách tiếp cận giáo dục pháp luật…

Title: Vai trò của giảng dạy môn Giáo dục công dân với việc giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay
Authors: Phạm, Thị Thu Hòa
Keywords: Triết học;Giáo dục công dân
Issue Date: 2014
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: 98 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4001
Appears in Collections: IFI – Master Theses
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s