A study on Tobacco industry in Vietnam and competitive advantages of British American Tobacco Vietnam (Phân tích ngành công nghiệp thuốc lá tại Việt Nam và lợi thế cạnh tranh của công ty thuốc lá Anh Mỹ tại Việt Nam)

Authors: Hà, Nguyên
Vũ, Xuân Quang
Ngô, Thi Ngọc Anh

Trình bày cơ sở lý thuyết trong phân tích ngành công nghiệp thuốc lá tại Việt Nam và lợi thế, chiến lược cạnh tranh của công ty thuốc lá tại Việt Nam . Từ đó áp dụng cơ sở lý thuyết trong phân tích môi trường vĩ mô đối với ngành công nghiệp thuốc lá tại Vi (…)

Title: A study on Tobacco industry in Vietnam and competitive advantages of British American Tobacco Vietnam (Phân tích ngành công nghiệp thuốc lá tại Việt Nam và lợi thế cạnh tranh của công ty thuốc lá Anh Mỹ tại Việt Nam) : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý
Authors: Hà, Nguyên
Vũ, Xuân Quang
Ngô, Thi Ngọc Anh
Keywords: Công nghiệp thuốc lá;Kinh tế sản xuất;Quản trị kinh doanh;Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: 116 p. + CD ROM
Trình bày cơ sở lý thuyết trong phân tích ngành công nghiệp thuốc lá tại Việt Nam và lợi thế, chiến lược cạnh tranh của công ty thuốc lá tại Việt Nam . Từ đó áp dụng cơ sở lý thuyết trong phân tích môi trường vĩ mô đối với ngành công nghiệp thuốc lá tại Vi (…)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh — Khoa Quản trị kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54887
Appears in Collections: HSB – Master Theses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s