“Điểm khởi đầu nghiên cứu trong “Tư bản” của C.Mác”

Authors: Trần, Minh Hiếu

Khái quát các quan niệm của một số nhà kinh tế học tư sản cổ điển và quan niệm của Hêghen về “điểm khởi đầu nghiên cứu”. Với phạm vi nghiên cứu là bộ “Tư bản” của C. Mác, đặc biệt là tập I, cùng các tài liệu liên quan như “Bản thảo kinh tế 1857-1859”, “Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị”, khảo sát nguồn gốc lý luận và thực tiễn của vấn đề “điểm khởi đầu nghiên cứu” của C. Mác. Tập trung phân tích chân dung “điểm khởi đầu nghiên cứu “, phương thức C. Mác xác định differentia specifia của “điểm khởi đầu nghiên cứu” trong bộ Tư bản. Rút ra những nội dung cơ bản của lý luận “điểm khởi đầu nghiên cứu” của C. Mác, từ đó vận dụng các đặc điểm đó để xác định điểm khởi đầu trong nghiên cứu một số hiện tượng xã hội hiện nay…

Title:

Điểm khởi đầu nghiên cứu trong “Tư bản” của C.Mác
Authors: Trần, Minh Hiếu
Keywords: Lý thuyết khoa học
Triết học
Điểm khởi đầu nghiên cứu
Tư bản
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 78 tr.
Abstract: Khái quát các quan niệm của một số nhà kinh tế học tư sản cổ điển và quan niệm của Hêghen về “điểm khởi đầu nghiên cứu”. Với phạm vi nghiên cứu là bộ “Tư bản” của C. Mác, đặc biệt là tập I, cùng các tài liệu liên quan như “Bản thảo kinh tế 1857-1859”, “Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị”, khảo sát nguồn gốc lý luận và thực tiễn của vấn đề “điểm khởi đầu nghiên cứu” của C. Mác. Tập trung phân tích chân dung “điểm khởi đầu nghiên cứu “, phương thức C. Mác xác định differentia specifia của “điểm khởi đầu nghiên cứu” trong bộ Tư bản. Rút ra những nội dung cơ bản của lý luận “điểm khởi đầu nghiên cứu” của C. Mác, từ đó vận dụng các đặc điểm đó để xác định điểm khởi đầu trong nghiên cứu một số hiện tượng xã hội hiện nay
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17303
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s