CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TÍCH LŨY CHÌ (Pb) VÀ CAĐIMI (Cd) TRONG ĐẤT VÀ RAU TẠI VÙNG LƯU VỰC SÔNG CẦU, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

Authors: Nguyễn Ngọc Sơn Hải
Chanchai Sangchayoswat
Attachai Jintrawet
Nguyễn Ngọc Nông

Phường Túc Duyên là vùng trồng rau chính của thành phố Thái Nguyên, nơi có diện tích trồng rau lớn nhất và sản lượng cao nhất. Vấn đề về chất lượng rau nhận được nhiều sự quan tâm từ người dân và các cơ quan quản lý ở đây, đặc biệt là sự tích lũy của kim loại nặng trong các sản phẩm rau. Trong các nghiên cứu những năm gần đây, rau tại khu vực nghiên cứu đã bị ô nhiễm kim loại nặng, đặc biệt là chì (Pb) và cađimi (Cd), vì khu vực này đã bị ảnh hưởng bởi các nguồn nước thải từ các khu công nghiệp đầu nguồn, khu dân cư xung quanh khu vực nghiên cứu qua nguồn nước ở sông Cầu. Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định sự tích lũy của chì (Pb), cađimi (Cd) trong đất canh tác và trong ba loại rau được lựa chọn và thể hiện mức độ ô nhiễm của chúng trên các bản đồ chuyên đề. Ngoài ra, nghiên cứu cũng xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự tích lũy chì (Pb), cađimi (Cd) trong đất canh tác và các loại rau được chọn….

Title: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TÍCH LŨY CHÌ (Pb) VÀ CAĐIMI (Cd) TRONG ĐẤT VÀ RAU TẠI VÙNG LƯU VỰC SÔNG CẦU, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN
Keywords: Tích lũy chì và cađimi
Issue Date: 2011
Publisher: NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
Citation: Hoàng Văn Thắng, Phạm Bình Quyền, Lê Hương Giang, Nguyễn Thị Kim Cúc, Võ Thanh Giang, Vũ Minh Hoa và Quản Thị Quỳnh Giao (Biên tập), 2011. Đất ngập nước và biến đổi khí hậu, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: 472 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10239
Appears in Collections: CRES – Papers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s