“Tính chất điện hóa của hệ oxi hóa khử Ni3+/ Ni2+ trên nền Graphit xốp trong môi trường kiềm”

Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Hà
Phạm, Quang Trung
Trịnh, Xuân Sén

Chất oxi hóa là chất nhận điện tử được hay là chất có số oxi hóa giảm sau phản ứng. Chất oxi hóa sau khi nhận điện tử sẽ tạo thành chất khử tương ứng (chất khử liên hợp). Do đó, chất oxi hóa còn được gọi là chất bị khử.Thí dụ: Cu2+, H+ , O2

Chất oxi hóa càng mạnh khi càng dễ nhận điện tử.

Chất khử là chất cho điện tử được hay là chất có số oxi hóa tăng sau phản ứng. Chất khử sau khi cho điện tử sẽ tạo thành chất oxi hóa tương ứng. Do đó, chất khử còn được gọi là chất bị oxi hóa.

Thí dụ: Zn, Fe, Al

Chất khử càng mạnh khi càng dễ cho điện tử.

Cách nhớ: Khử cho, O nhận (Chất khử cho điện tử, chất oxi hóa nhận điện tử)…

Title:

Tính chất điện hóa của hệ oxi hóa khử Ni3+/ Ni2+ trên nền Graphit xốp trong môi trường kiềm
Other Titles: The electrochemical properties in the alkaline solution
Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Hà
Phạm, Quang Trung
Trịnh, Xuân Sén
Keywords: Điện cực oxy hóa khử Ni3+/ Ni2+
Graphit xốp
Môi trường kiềm
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Description: tr. 972-980
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25022
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s