Thực trạng tìm kiếm tài liệu của sinh viên trong quá trình chuyển đổi từ đào tạo niên chế sang đào tạo tín chỉ (Nghiên cứu trường hợp Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)

Tìm hiểu thực trạng tìm kiếm tài liệu của sinh viên trong quá trình chuyển đổi từ đào tạo niên chế sang đào tạo tín chỉ gồm: nguồn tài liệu hay tìm đọc, mức độ hài lòng về các nguồn tìm kiếm, mức độ tìm kiếm tài liệu, loại tài liệu sinh viên hay tìm kiếm. Phân tích một số yếu tố tác động tới việc tìm kiếm tài liệu của sinh viên trong quá trình chuyển từ đào tạo niên chế sang đào tạo tín chỉ như: Giới tính, khoa, chương trình giảng dạy-đào tạo của nhà trường; nguồn nhân lực, điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống tài liệu phục vụ tra cứu của thư viện trường, phòng tư liệu các khoa và bộ môn trực thuộc. Đề xuất một số khuyến nghị: Đối với nhà trường, các khoa và bộ môn trực thuộc; đối với cán bộ phụ trách phòng tư liệu các khoa và bộ môn trực thuộc trường; đối với sinh viên để nâng cao hiệu quả tìm kiếm tài liệu, nâng cao chất lượng giáo dục trong Trường ĐHKHXH&NV…

Title: Thực trạng tìm kiếm tài liệu của sinh viên trong quá trình chuyển đổi từ đào tạo niên chế sang đào tạo tín chỉ (Nghiên cứu trường hợp Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)
Authors: Ngô, Thị Kim Hương
Keywords: Đào tạo tín chỉ
Tài liệu
Giáo dục đại học
Sinh viên
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 94 tr.
Abstract: Tìm hiểu thực trạng tìm kiếm tài liệu của sinh viên trong quá trình chuyển đổi từ đào tạo niên chế sang đào tạo tín chỉ gồm: nguồn tài liệu hay tìm đọc, mức độ hài lòng về các nguồn tìm kiếm, mức độ tìm kiếm tài liệu, loại tài liệu sinh viên hay tìm kiếm. Phân tích một số yếu tố tác động tới việc tìm kiếm tài liệu của sinh viên trong quá trình chuyển từ đào tạo niên chế sang đào tạo tín chỉ như: Giới tính, khoa, chương trình giảng dạy-đào tạo của nhà trường; nguồn nhân lực, điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống tài liệu phục vụ tra cứu của thư viện trường, phòng tư liệu các khoa và bộ môn trực thuộc. Đề xuất một số khuyến nghị: Đối với nhà trường, các khoa và bộ môn trực thuộc; đối với cán bộ phụ trách phòng tư liệu các khoa và bộ môn trực thuộc trường; đối với sinh viên để nâng cao hiệu quả tìm kiếm tài liệu, nâng cao chất lượng giáo dục trong Trường ĐHKHXH&NV
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17651
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s