“Quan niệm của sinh viên về vai trò giới trong chăm sóc sức khỏe sinh sản”

Authors: Nguyễn, Thanh Huyền

Tiến hành khảo sát thực tế trên 300 sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải và Đại học Lao động Xã hội nhằm tìm hiểu quan điểm của sinh viên về sức khỏe sinh sản. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến quan niệm của sinh viên về vấn đề này như yếu tố tâm lý, định kiến, điều kiện truyền thông đại chúng, bạn bè, gia đình, người thân … Tìm hiểu vai trò của nhà trường, gia đình và cộng đồng xã hội đối với việc nâng cao nhận thức về vai trò giới trong chăm sóc sức khỏe sinh sản. Nêu những xu hướng biến đổi về lối sống và các chuẩn mực xã hội, những thuận lợi, khó khăn của sinh viên khi tiếp cận với vấn đề sức khỏe sinh sản/ tình dục hiện nay. Đề xuất một số khuyến nghị đối với nhà trường đại học: cấn có chương trình kết hợp cả giáo dục nhân cách và giáo dục giới tính thông qua các khóa học ngoại khóa; mở dịch vụ tư vấn sức khỏe sinh sản cho sinh viên; gia đình phải là nơi sinh viên nhận được sự chia sẻ, tư vấn thường xuyên; các phương tiện thông tin đại chúng nên có những chương trình riêng có nội dung sâu hơn về sức khỏe sinh sản …

Title:

Quan niệm của sinh viên về vai trò giới trong chăm sóc sức khỏe sinh sản
Authors: Nguyễn, Thanh Huyền
Keywords: Giới
Sinh viên
Xã hội học
Sức khỏe sinh sản
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 94 tr.
Abstract: Tiến hành khảo sát thực tế trên 300 sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải và Đại học Lao động Xã hội nhằm tìm hiểu quan điểm của sinh viên về sức khỏe sinh sản. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến quan niệm của sinh viên về vấn đề này như yếu tố tâm lý, định kiến, điều kiện truyền thông đại chúng, bạn bè, gia đình, người thân … Tìm hiểu vai trò của nhà trường, gia đình và cộng đồng xã hội đối với việc nâng cao nhận thức về vai trò giới trong chăm sóc sức khỏe sinh sản. Nêu những xu hướng biến đổi về lối sống và các chuẩn mực xã hội, những thuận lợi, khó khăn của sinh viên khi tiếp cận với vấn đề sức khỏe sinh sản/ tình dục hiện nay. Đề xuất một số khuyến nghị đối với nhà trường đại học: cấn có chương trình kết hợp cả giáo dục nhân cách và giáo dục giới tính thông qua các khóa học ngoại khóa; mở dịch vụ tư vấn sức khỏe sinh sản cho sinh viên; gia đình phải là nơi sinh viên nhận được sự chia sẻ, tư vấn thường xuyên; các phương tiện thông tin đại chúng nên có những chương trình riêng có nội dung sâu hơn về sức khỏe sinh sản …
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17306
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s