“Phương pháp VB và ứng dụng”

Authors: Đỗ, Thị Len

Thuyết VB, cũng như thuyết MO hay Thuyết MO gần đúng( MO-Hucken) có ý nghĩa quan trong trong việc giải quyết các vấn đề về cấu tao, tính chất của các chất. Tùy trường hợp cụ thể, mục đích giải thích mà chúng ta sử dụng một thuyết ưu việt hơn, thuyết kia trở nên bất khả dụng. Khi giải thích về cấu trúc phân tử của các phân tử ta sẽ dùng thuyết VB để giải thích.

Nội Dung Thuyết Như Sau: Trước khi hình thành phân tử nguyên tử trung tâm sẽ tiến hành lai hóa, tức là tổ hợp tuyến tính( Tổ hợp cộng các obitan nguyên tử, ở đây là tổ hợp các obitan nguyên tử trung tâm), các obitan tham gia lai hóa phải có năng lượng gần bằng nhau. Sau khi tổ hợp sẽ được các obitan lai hóa giống nhau, tức có năng lượng như nhau, Các obitan lai hóa sễ được sắp xếp sao cho năng lượng là nhỏ nhất…

Title:

Phương pháp VB và ứng dụng
Authors: Đỗ, Thị Len
Keywords: Toán thống kê
Phương pháp VB
Issue Date: 2016
Publisher: H. : ĐHKHTN
Description: 76 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33414
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s