Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng trong luật tố tụng hình sự Việt Nam- Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Authors: Nguyễn, Ngọc Chí , người hướng dẫn Phạm, Mạnh Hùng , người hướng dẫn Trần, Thu Hạnh
Chinn

Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng có nội dung chủ yếu được xác định là phải tiến hành những biện pháp cần thiết để bảo đảm sự vô tư trong việc tiến hành tố tụng hoặc tham gia tố tụng của những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; trường hợp có căn cứ cho thấy họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ thì phải thay đổi. Nguyên tắc đảm bảo sự vô tư của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng và việc bảo đảm thực hiện nguyên tắc này. …

Title: Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng trong luật tố tụng hình sự Việt Nam- Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01
CHNG 1
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí , người hướng dẫn
Phạm, Mạnh Hùng , người hướng dẫn
Trần, Thu Hạnh
Chinn
Issue Date: 2014
Mon Dec 29 14:12:36 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 175 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận án TS. Luật hình sự — Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50065
Appears in Collections: LAW – Dissertations

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s