LỒNG GHÉP DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƯỚC VÀO QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN: PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁCH TIẾP CẬN

Authors: Kim Thị Thúy Ngọc

Đất ngập nước (ĐNN) Việt Nam rất đa dạng về kiểu loại, phong phú về tài nguyên, đa dạng sinh học, có nhiều chức năng và giá trị về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội. ĐNN phân bố rộng rãi trên cả nước, đóng vai trò quan trọng với cuộc sống người dân địa phương và phát triển của đất nước. Các dịch vụ hệ sinh thái (HST) của ĐNN bao gồm bốn loại chính: dịch vụ cung cấp (thức ăn, nước ngọt), dịch vụ điều tiết (điều tiết khí hậu, xói mòn, v.v…), dịch vụ văn hóa (giải trí, thẩm mỹ, giáo dục) và dịch vụ hỗ trợ (hình thành đất, chu trình dinh dưỡng). Giá trị của các dịch vụ HST của đất ngập nước liên quan chặt chẽ đến sự thịnh vượng của con người. Cùng với quá trình phát triển kinh tế, ĐNN tại Việt Nam đang bị suy giảm cả về số lượng và chất lượng, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và đặc biệt là các dịch vụ hệ sinh thái của ĐNN. Nhận biết được giá trị của các dịch vụ do ĐNN đem lại và lồng ghép các dịch vụ HST vào quá trình ra quyết định sẽ góp phần giảm các tác động bất lợi đến ĐNN, đóng góp cho quá trình sử dụng bền vững ĐNN ở Việt Nam….

Title: LỒNG GHÉP DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƯỚC VÀO QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN: PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁCH TIẾP CẬN
Authors: Kim Thị Thúy Ngọc
Keywords: Hệ sinh thái;Đất ngập nước
Issue Date: 2011
Publisher: NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
Citation: Hoàng Văn Thắng, Phạm Bình Quyền, Lê Hương Giang, Nguyễn Thị Kim Cúc, Võ Thanh Giang, Vũ Minh Hoa và Quản Thị Quỳnh Giao (Biên tập), 2011. Đất ngập nước và biến đổi khí hậu, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: 472 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10258
Appears in Collections: CRES – Papers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s