Biến động về tôn giáo tín ngưỡng trong dân tộc H’Mông và một số dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đối với sự ổn định và phát triển Miền Núi

Authors: Dương, Nguyễn Hồng

Tôn giáo, tín ngưỡng của người Hmông vừa là sản phẩm vừa là sự phản ánh trở lại đời sống vật chất của xã hội Hmông. Nó phản ánh khát vọng bảo tồn dân tộc, khát vọng bảo vệ sự sinh tồn và hùng cường của dân tộc Hmông trong lịch sử. Từ những lý do đó, người Hmông luôn đề cao giá trị cố kết cộng đồng nhất là cộng đồng dòng họ. Tôn giáo, tín ngưỡng người Hmông là bức tranh phản ánh kinh tế – xã hội tộc người. Đồng thời tôn giáo, tín ngưỡng của người Hmông còn là nguồn sử liệu quan trọng khi nghiên cứu lịch sử, quá trình phát triển, di cư và đấu tranh bảo tồn bản sắc dân tộc Hmông. Nó còn thể hiện sự khát khao của dân tộc này về một cuộc sống no đủ và xã hội được yên bình…

Title: Biến động về tôn giáo tín ngưỡng trong dân tộc H’Mông và một số dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đối với sự ổn định và phát triển Miền Núi
Authors: Dương, Nguyễn Hồng
Keywords: Tôn giáo tín ngưỡng;dân tộc Thiểu số,;Phát triển Miền núi;Tây Nguyuên;CRES
Issue Date: 2002
Publisher: Nhà xuất bản Nông Nghiệp
Citation: Lê Trọng Cúc, 2002. Mười năm phát triển miền núi Việt Nam: Các vấn đề kinh tế-xã hội, văn hóa và môi trường. Trong: Lê Trọng Cúc và Chu Hữu Quý (Chủ biên). Phát triển bền vững miền núi Việt Nam: 10 năm nhìn lại và những vấn đề đặt ra. Trung tâm NC TN&MT, ĐHQGHN. NXB Nông nghiệp, Hà Nội: 11-37.
Abstract:
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10272
Appears in Collections: CRES – Papers
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s