NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG LIÊN THÔNG VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

Authors: Vũ Quốc Đạt

Kết cấu của đề tài: Đề tài được kết cấu gồm 6 phần (chương) chính trong đó: Phần mở đầu: Giới thiệu các yêu cầu khách quan, chủ quan, cơ sở thực tiễn nghiên cứu và xây dựng đề tài. Chương I: Trình bày khái quát về Chính phủ điện tử: Đưa khái niệm khung kiến trúc Chính phủ điện tử,các phương pháp xây dựng khung kiến trúc. Chương II: Tổng quan về hệ thống quản lý văn bản và điều hành và liên thông văn bản. Đưa ra các khái niệm cơ bản về hệ thống QLVB, hiện trạng sử dụng văn bản điện tử Chương III: Mô hình kỹ thuật liên thông và định dạng trao đổi văn bản: đưa ra các mô hình thực hiện liên thông văn bản, các định dạng chuẩn để trao đổi văn bản. Chương III: Thiết kế xây dựng thử nghiệm hệ thống liên thông văn bản: đưa ra giải pháp thiết kế xây dựng một hệ thống liên thông văn bản cụ thể. Chương IV: Tổng kết: kết quả và ý nghĩa thực tiễn của đề tài. Phần kết luận: Đưa ra những điều đã làm được và hướng phát triển của luận văn…

Title: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG LIÊN THÔNG VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Authors: Vũ Quốc Đạt
Keywords: TÓM TẮT LUẬN VĂN “NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG LIÊN THÔNG VĂN BẢN ĐIỆN TỬ”
Issue Date: 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10906
Appears in Collections: ITI – Master Theses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s