Những yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện bình đẳng dân tộc ở Việt Nam hiện nay

Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta, làm rõ khái niệm dân tộc, quan hệ dân tộc, bình đẳng dân tộc. Phân tích những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thực hiện bình đẳng dân tộc ở nước ta hiện nay, đó là điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, đặc điểm dân tộc, vùng miền, toàn cầu hoá về kinh tế … Đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy những yếu tố ảnh hưởng tích cực đến thực hiện bình đẳng dân tộc: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc; nhà nước tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, thể chế hóa và thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc; nâng cao năng lực của hệ thống chính trị vùng dân tộc miền núi; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo cho các vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách về văn hóa tư tưởng: đổi mới nhận thức và năng cao trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân trong việc thực hiện chính sách bình đẳng dân tộc, về phát triển giáo dục, văn hóa, khoa học và công nghệ, nâng cao dân trí các vùng dân tộc đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của mỗi dân tộc, về tăng cường quốc phòng, an ninh ở các vùng dân tộc, chống diễn biến hòa bình, đảm bảo sự ổn định chính trị – xã hội\

Title: Những yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện bình đẳng dân tộc ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trịnh, Minh Thái
Keywords: Bình đẳng dân tộc;Chủ nghĩa xã hội;Dân tộc;Triết học
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 88 tr.

URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17379
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s