Mạch lạc diễn ngôn hội thoại trong một số tác phẩm văn học hiện đại

Authors: Trần, Thị Thu Hương

Khái quát một số cơ sở lý thuyết về vấn đề mạch lạc, hội thoại, diễn ngôn và phân tích diễn ngôn. Nghiên cứu mạch lạc trong các cặp thoại Hỏi – Đáp tương hợp như: câu hỏi thuộc dạng chính danh; chính danh chuyên biệt; chính danh tổng quát; chính danh hạn định; câu hỏi chính danh dạng siêu ngôn ngữ mở đầu bằng “Có phải (là)/ có thật (là)/ có đúng (là)” và kết thúc bằng “không”, ở giữa là mệnh đề trọn vẹn; câu hỏi được cấu tạo bằng cách ghép một tiểu cú “phải không (phỏng)/ chứ/ đúng không/ có không” sau mệnh đề được đưa ra hỏi; câu hỏi được kết thúc bằng nhỉ, nhé, nhá; câu hỏi có giá trị cầu khiến; khẳng định; phủ định; câu hỏi biểu thị sự ngờ vực, ngần ngại, phân vân; giá trị cảm thán. Nghiên cứu trường hợp các cặp thoại Hỏi – Đáp không tương hợp thì yếu tố quyết định sự mạch lạc chính là sự tồn tại của các lớp nghĩa ngầm ẩn, sâu xa, những tiền giả định, hàm ý, cử chỉ điệu bộ. Việc nghiên cứu mạch lạc trong diễn ngôn hội thoại nói chung và các cặp hội thoại Hỏi – Đáp nói riêng giúp cho quá trình giao tiếp giữa con người với con người được tốt hơn

Title: Mạch lạc diễn ngôn hội thoại trong một số tác phẩm văn học hiện đại
Authors: Trần, Thị Thu Hương
Keywords: Diễn ngôn hội thoại;Hành vi ngôn ngữ;Mạch lạc;Ngôn ngữ học
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 105 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17624
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s