Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời tổng thống George W. Bush

Authors: Nguyễn, Lan Hương

Nghiên cứu bối cảnh quốc tế và bối cảnh nước Mỹ làm cơ sở cho sự hoạch định chính sách đối ngoại của tổng thống G.W. Bush. Phân tích một số điểm chính trong chính sách đối ngoại của tổng thống G. Bush để làm cơ sở phân tích sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của tổng thống Bush so với tổng thống B. Clinton và làm rõ sự giống nhau, khác nhau qua sự điều chỉnh đó, cũng như giải thích tại sao có sự điều chỉnh đó. Nêu những tác động của việc chính quyền G. Bush điều chỉnh chính sách đối ngoại đối với quốc tế, khu vực và Việt Nam, đưa ra một số dự báo về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong thời gian tới…

Title: Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời tổng thống George W. Bush
Authors: Nguyễn, Lan Hương
Keywords: Chính sách đối ngoại
Mỹ
Quan hệ quốc tế
Tổng thống George W. Bush
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 139 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17237
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s