Quan điểm của Samuel P. Huntington về văn minh, sự va chạm của các nền văn minh và một trật tự thế giới dựa trên các nền văn minh

Authors: Nguyễn, Văn Quyết

Trình bày quan điểm của S.P. Huntington về văn minh (khái niệm, các yếu tố để xác định, mối quan hệ giữa các nền văn minh), sự va chạm của các nền văn minh (nguyên nhân, biểu hiện sự va chạm), một trật tự thế giới mới dựa trên các nền văn minh (văn minh với hợp tác kinh tế, văn minh với chính trị, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc dựa trên nền văn minh). Nghiên cứu một trật tự thế giới mới dựa trên các nền văn minh như trật tự hai cực Ianta và sự sụp đổ của nó; dự báo xu thế trật tự quốc tế trong những năm tới; một trật tự thế giới mới dựa trên các nền văn minh; các liên kết chính trị quốc tế hiện nay có phải hoàn toàn dựa trên cơ sở các nền văn minh?. Từ những quan điểm trên, so sánh, đối chiếu với những sự kiện thực tế xảy ra trong những năm gần đây để chỉ ra những điểm hợp lý, những điểm chưa hợp lý của Huntingtion. Qua đó bảo vệ những quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam về những vấn đề trên…

Title: Quan điểm của Samuel P. Huntington về văn minh, sự va chạm của các nền văn minh và một trật tự thế giới dựa trên các nền văn minh
Authors: Nguyễn, Văn Quyết
Keywords: Huntington, Samuel P.
Nền văn minh
Triết học
Trật tự thế giới
Văn minh
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 73 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17269
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s