Đổi mới chính sách thu hút nhân lực khoa học và công nghệ theo dự án (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hải Dương)

Authors: Đoàn, Đức Vinh

Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về quản lý nhân lực, chính sách thu hút nhân tài, thu hút nhân lực khoa học và công nghệ. Tìm hiểu hiện trạng đội ngũ nhân lực KH & CN và thực trạng bố trí nhân lực KH & CN; việc thu hút nhân lực KH & CN theo dự án của tỉnh Hải Dương. Trình bày một số kinh nghiệm thu hút nhân lực KH & CN ở một số nước trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, Singapore; từ đó nêu những giải pháp tăng cường thu hút nhân lực KH & CN theo dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương như: đổi mới chính sách tuyển dụng; đổi với cơ chế quản lý hoạt động KH & CN; đổi mới cơ chế và chính sách tài chính cho dự án…

Title: Đổi mới chính sách thu hút nhân lực khoa học và công nghệ theo dự án (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hải Dương)
Authors: Đoàn, Đức Vinh
Keywords: Hải dương
Nhân lực
Khoa học công nghệ
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 117 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17278
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s