Facebook Hoạt động thư viện Kết nối người dùng tin

Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Lan
Nguyễn, Thị Lan Hương

Bài viết giới thiệu các tính năng của mạng xã hội Facebook với các đặc tính đáp ứng những yêu cầu của hoạt động thông tin thư viện, giúp người cung cấp thông tin và người dùng tin kết nối nhanh chóng

Trước tiên cần làm rõ vấn đề tính chất hay nghĩa. Nếu là theo tính chất thì nó là mới hay cũ. Những trang nào được coi là Social Networking, nó mới hay cũ, nếu mới thì nó khác gì so với cũ? Vậy nên hiểu nó theo nghĩa nào và nó chỉ cho điều gì? Phần mềm giao lưu hay phần mềm xã hội hay phần mềm cộng đồng? Vậy có thể xem Social Software (trong đó có các Social Networking?) là Web 2.0? Tôi nghĩ vấn đề bây giờ là cần làm rõ cách mà người nước ngoài hiểu Social Networking có phải là Web 2.0 hay không. Nếu đúng như vậy thì đã quá rõ ràng, chẳng có lý do gì phải dùng từ “giao lưu” cả. Bởi vì nó mang ý nghĩa chẳng khác gì so với các trang kết bạn (dating) thời trước. Từ “xã hội” theo tôi thấy nó hợp thời và hợp với tính chất của Web 2.0 hơn giao lưu vì nó mang tính cộng đồng nhiều hơn, đúng với bản chất của Web 2.0 hơn. Social Networking nên được hiểu là tính từ hay danh từ, nó dùng để chỉ cho những website nó tính chất, bản chất như xã hội hay chỉ đơn thuần là tên gọi? Nó giống và khác gì so với từ Socialism?…

Title: Facebook trong hoạt động thông tin – thư viện
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Lan
Nguyễn, Thị Lan Hương
Keywords: Facebook
Hoạt động thư viện
Kết nối người dùng tin
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 12 tr.
Abstract: Bài viết giới thiệu các tính năng của mạng xã hội Facebook với các đặc tính đáp ứng những yêu cầu của hoạt động thông tin thư viện, giúp người cung cấp thông tin và người dùng tin kết nối nhanh chóng
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17726
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s