Thông tin khoa học và công nghệ hiện trạng và trọng tâm phát triển

Authors: Nguyễn, Văn Khanh

Khoa học – công nghệ mang lại rất nhiều lợi ích trong sự phát triển của đất nước. Nó giúp đẩy nhanh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước , đổi mới công nghệ máy móc cũ thay bằng công nghệ máy móc mới hiện đại và ngày càng giảm sức lao động của con người. Có khoa học – công nghệ , năng suất lao động ngày càng tăng lên , hàng hóa của cải vật chất ngày càng nhiều , đất nước ngày càng phát triển và có vị thế lơn về kinh tế, nhất là trong quá trình hội nhập thì việc có vị thế lơn về kinh tế trong khu vực và thế giới là vô cùng cần thiết cho sự phát triển của đất nước. Không chỉ vậy khoa học – công nghệ còn giúp nâng cao chất lượng y tế , quốc phòng , an ninh… về máy móc , phương tiện tạo điều kiện lớn cho sự phát triển của y tế nước nhà , đời sống nhân dân từng bước cải thiện , quốc phòng an ninh sẽ ngày càng hiện đại hơn và bảo vệ vững chắc an ninh và tăng cường sức mạnh phòng thủ đất nước. Rõ ràng một điều là khoa học – công nghệ sẽ giúp cho việc hiện đại hóa các máy móc , công nghệ trong các lĩnh vực khác như văn hóa , giáo dục ,như vậy khoa học – công nghệ sẽ làm cho đất nước ngày càng văn minh hơn.
Title: Thông tin khoa học và công nghệ hiện trạng và trọng tâm phát triển
Authors: Nguyễn, Văn Khanh
Keywords: Khoa học công nghệ
Tình hình phát triển
Thông tin khoa học
Issue Date: 1998
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 5-13
Kỷ yếu hội nghị ngành thông tin – tư liệu khoa học và công nghệ
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23955
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s