Xử lí tín hiệu số sử dụng kĩ thuật EPGA

Authors: Đặng, Hùng
Lê, Quang Thảo
Đỗ, Trung Kiên

Nghiên cứu, tìm hiểu về kỹ thuật linh kiện logic lập trình (PLD). Tìm hiểu ngôn ngữ mô tả phần cứng (VHDL). Xây dựng quy trình nghiên cứu sử dụng và ứng dụng kỹ thuật mảng cổng logic lập trình (FPGA) trong xử lý tín hiệu số. Kết quả đã thiết kế được bất cứ bộ lọc nào trên môi trường mô phỏng Matlab. Mở ra các nghiên cứu tiếp theo của Bộ môn Vật lí Vô tuyến về kỹ thuật linh kiện lập trình PLD Xây dựng quy trình nghiên cứu sử dụng và ứng dung kỹ thuật FPGA trong xử lý tín hiệu số…

Title: Xử lí tín hiệu số sử dụng kĩ thuật EPGA : Đề tài NCKH. QT.08.07
Authors: Đặng, Hùng
Lê, Quang Thảo
Đỗ, Trung Kiên
Keywords: Mạch tích hợp
Mạch điện tử số
Vật lý vô tuyến
Xử lý tín hiệu số
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 40 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23091
Appears in Collections: Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s