Phân tích các đặc điểm cơ bản và thành lập bản đồ thảm thực vật Vườn Quốc gia Tam Đảo phục vụ công tác bảo tồn và phát triển bền vững.

Authors: Trần, Văn Thụy
Nguyễn, Hoài An
Nguyễn, Thùy Liên

Điều tra khảo sát thực địa nhằm thu thập mẫu vật, phân tích cấu trúc thảm thực vật, kiểm tra độ chính xác của khóa giải đoán ảnh viễn thám làm cơ sở cho phân tích và thành lập bản đồ thảm thực vật. Phân loại thảm thực vật theo quan điểm của UNESCO-1973, mô tả đặc điểm cơ bản của các quần xã thực vật, đặc tính sinh thái, qui luật phân bố. Từ đó thành lập bản đồ thảm thực vật tại vườn quốc gia Tam Đảo tỷ lệ gốc 1/50000 bằng phương pháp viễn thám và GIS. Đồng thời đưa ra các nội dung khoa học sử dụng hợp lý thảm thực vật phục vụ mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững. Kết quả đề tài đã xác định, phân loại và mô tả 21 quần xã thực vật tai Vườn Quốc gia Tam Đảo…

Title: Phân tích các đặc điểm cơ bản và thành lập bản đồ thảm thực vật Vườn Quốc gia Tam Đảo phục vụ công tác bảo tồn và phát triển bền vững. Đề tài NCKH. QG.06.12
Authors: Trần, Văn Thụy
Nguyễn, Hoài An
Nguyễn, Thùy Liên
Keywords: Bản đồ
Thảm thực vật
Thực vật học
Vườn quốc gia Tam Đảo
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 95 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23064
Appears in Collections: Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s