Nhận dạng các form tài liệu (Báo cáo tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN)

Authors: Đặng, Việt Dũng
Đào, Kiến Quốc
Đào, Thanh Khiết

Nghiên cứu giải pháp “đọc” tự động các phiếu bằng nhận dạng ảnh và trình bày hệ thống nhập dữ liệu tự động vào máy tính bằng nhận dạng quang học, tiền xử lý ảnh áp dụng cho hệ thống nhận dạng form và nhận dạng vùng nhập dữ liệu trong form tài liệu. Xây dựng các môđun phần mềm thử nghiệm là môđun quản trị form, môđun nhận dạng form và phương pháp tích hợp với các ứng dụng dựa trên cơ sở dữ liệu. Từ đó đề xuất tiếp tục phát triển sản phẩm công nghệ như một tool cung cấp khả năng design form, nhận dạng form, khai báo tương tác với các ứng dụng khác để có thể thích hợp với các ứng dụng khác…

Title: Nhận dạng các form tài liệu (Báo cáo tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN) : Đề tài NCKH. QC.06.01
Authors: Đặng, Việt Dũng
Đào, Kiến Quốc
Đào, Thanh Khiết
Keywords: Phương pháp nhận dạng
Tin học
Tài liệu
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 50 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23057
Appears in Collections: Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s