Mô phỏng số tương tác vật rắn – chất lỏng : Đề tài NCKH. QT.08.05

Authors: Trần, Văn Trản

Tìm hiểu, chọn mô hình thích hợp cho bài toán tương tác vật rắn – chất lỏng trong các trường hợp có chuyển động tương đối giữa chúng. Lựa chọn phương pháp giải số thích hợp cho bài toán đặt ra. Xây dựng thuật toán dựa trên phương pháp tính đã chọn và thiết kế cấu trúc phần mềm cho mục tiêu mô phỏng số hiện tượng cơ học cần nghiên cứu. Lập trình theo thiết kế ở nội dung trên. Tiến hành mô phỏng số cho một số trường hợp cụ thể, kết quả cho thấy các trường hợp kinh điển hoặc điển hình của bài toán này trong trường hợp hai chiều đã cho kết quả định tính khá tốt và phần nào phù hợp về định lượng Tạo lập một phần mềm dùng để nghiên cứu sự tương tác của vật rắn trong dòng chảy chất lỏng dưới dạng mô phỏng số…

Title: Mô phỏng số tương tác vật rắn – chất lỏng : Đề tài NCKH. QT.08.05
Authors: Trần, Văn Trản
Keywords: Cơ học chất lỏng
Mô phỏng số
Vật rắn
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 31 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23102
Appears in Collections: Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s