Bài toán ổn định nghiệm của phương trình vi phân hàm và một số ứng dụng trong các quần thể sinh học : Đề tài NCKH. QG.09.49

Authors: Đặng, Đình Châu
Phạm, Việt Hải
Lê, Mạnh Thực

Nghiên cứu các phương pháp khác nhau trong lý thuyết định tính của phương trình vi phân hàm và kết hợp chúng để nghiên cứu dáng điệu tiệm cận nghiệm của các phương trình vi phân hàm, phương trình tiến hóa và chỉ ra các khả năng ứng dụng của chúng trong mô hình sinh học. Các kết quả đạt được: Mở rộng bài toán nghiên cứu dáng điệu tiệm cận nghiệm của phương trình vi phân cho các phương trình tiến hóa trong không gian Ban nach; Áp dụng phương pháp nhiễu nửa nhóm kết hợp phương pháp xấp xỉ thứ nhất và phương pháp hàm Lyapunov-Razumikhin trong việc nghiên cứu phương trình vi phân hàm và phương trình vi phân có xung…

Title: Bài toán ổn định nghiệm của phương trình vi phân hàm và một số ứng dụng trong các quần thể sinh học : Đề tài NCKH. QG.09.49
Authors: Đặng, Đình Châu
Phạm, Việt Hải
Lê, Mạnh Thực
Keywords: Bài toán ổn định nghiệm
Phương trình vi phân hàm
Quần thể sinh học
Lý thuyết định tính
Issue Date: 2012
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 127 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23066
Appears in Collections: Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s