“Tư tưởng nhân văn trong thơ Hồ Xuân Hương”

Authors: Đỗ, Thị Hạnh

Khái quát về những tiền đề kinh tế chính trị – xã hội, văn hóa – tư tưởng cho sự hình thành tư tưởng nhân văn trong thơ Hồ Xuân Hương. Nghiên cứu những nội dung độc đáo, đặc sắc của tư tưởng nhân văn trong thơ Hồ Xuân Hương. Thơ Hồ Xuân Hương đã chuyển tải tư tưởng lên án chế độ phong kiến với hệ tư tưởng tam giáo đã bị “xơ cứng”, giáo điều, khổ hạnh, hình thức. Đặc biệt, Hồ Xuân Hương lên tiếng đòi quyền sống, quyền được làm người, quyền được hưởng hạnh phúc của người phụ nữ. Qua nghiên cứu, luận văn đóng góp thêm vào việc làm đầy đủ hơn nội dung tư tưởng của một giai đoạn phát triển của lịch sử tư tưởng nước nhà ở nửa cuối thế kỷ 18, nửa đầu thế kỷ 19. Từ nghiên cứu này, nêu những ý nghĩa của tư tưởng nhân văn trong thơ Hồ Xuân Hương trong giai đoạn hiện nay…

Title: Tư tưởng nhân văn trong thơ Hồ Xuân Hương
Authors: Đỗ, Thị Hạnh
Keywords: Hồ, Xuân Hương
Thơ
Triết học
Tư tưởng nhân văn
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 78 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17557
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s