“Tìm hiểu tư tưởng chính trị – xã hội của Minh Mệnh qua một số tác phẩm tiêu biểu dưới triều Nguyễn”

Authors: Nguyễn, Thị Hiếu

Tìm hiểu chung về điều kiện chính trị, kinh tế – xã hội, văn hóa tư tưởng cho sự hình thành tư tưởng chính trị – xã hội của Minh Mệnh nói riêng và của vương triều Nguyễn nói chung. Phân tích và hệ thống hóa những tư tưởng cơ bản về chính trị – xã hội như: tư tưởng trị nước, đạo làm người, tư tưởng giáo dục và sử dụng hiền tài, trọng nông nghiệp trong một số tác phẩm tiêu biểu của Minh Mệnh, được tập trung một cách hệ thống và đầy đủ nhất trong hai tác phẩm “Minh Mệnh chính yếu” và “Minh mệnh ngự chế văn”. Từ đó làm rõ những đóng góp cũng như những mặt còn hạn chế trong tư tưởng chính trị – xã hội của Minh Mệnh…

Title: Tìm hiểu tư tưởng chính trị – xã hội của Minh Mệnh qua một số tác phẩm tiêu biểu dưới triều Nguyễn
Authors: Nguyễn, Thị Hiếu
Keywords: Minh Mệnh
Triết học
Tri

Nhãn

ều Nguyễn
Tư tưởng chính trị
Tư tưởng xã hội

Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 105 tr.
Abstract: Tìm hiểu chung về điều kiện chính trị, kinh tế – xã hội, văn hóa tư tưởng cho sự hình thành tư tưởng chính trị – xã hội của Minh Mệnh nói riêng và của vương triều Nguyễn nói chung. Phân tích và hệ thống hóa những tư tưởng cơ bản về chính trị – xã hội như: tư tưởng trị nước, đạo làm người, tư tưởng giáo dục và sử dụng hiền tài, trọng nông nghiệp trong một số tác phẩm tiêu biểu của Minh Mệnh, được tập trung một cách hệ thống và đầy đủ nhất trong hai tác phẩm “Minh Mệnh chính yếu” và “Minh mệnh ngự chế văn”. Từ đó làm rõ những đóng góp cũng như những mặt còn hạn chế trong tư tưởng chính trị – xã hội của Minh Mệnh
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17641
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s