“Những rào cản trong chuyển giao công nghệ vào các doanh nghiệp của làng nghề (nghiên cứu trường hợp gốm sứ)”

Authors: Nguyễn, Hồng Anh

Trình bày một số lý luận và thực tiễn của hoạt động chuyển giao công nghệ vào các doanh nghiệp làng nghề như: các hình thức, các phương thức, hệ thống và hiện trạng chuyển giao công nghệ vào các doanh nghiệp làng nghề. Nhận diện và đánh giá các rào cản trong chuyển giao công nghệ vào các doanh nghiệp làng nghề qua nghiên cứu ba đối tượng chính: bên cung (bên giao), bên cầu (bên nhận công nghệ) và kết nối cung – cầu. Nghiên cứu cụ thể trường hợp chuyển giao công nghệ vào các doanh nghiệp làng nghề gốm sứ, đồng thời đề xuất các giải pháp và khuyến nghị nhằm khắc phục những rào cản, thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ vào sản xuất và đời sống một cách hiệu quả: xây dựng Trung tâm dịch vụ chuyển giao công nghệ cho từng làng nghề; hình thành Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao công nghệ; tuyển chọn và hình thành mạng lưới chuyên gia tư vấn kỹ thuật; đổi mới các chương trình đào tạo và giáo dục; tăng cường vai trò chủ động trong chuyển giao công nghệ của các tổ chức nghiên cứu và triển khai; xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách…

Title: Những rào cản trong chuyển giao công nghệ vào các doanh nghiệp của làng nghề (nghiên cứu trường hợp gốm sứ)
Authors: Nguyễn, Hồng Anh
Keywords: Chuyển giao công nghệ
Doanh Nghiệp
Gốm sứ
Làng nghề
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: 75 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19906
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s