“Xây dựng mô hình hiệu quả cho sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo (Nghiên cứu trường hợp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội)”

Authors: Bùi, Việt Nga

Nghiên cứu xu thế phát triển của hệ thống giáo dục đào tạo và các mô hình liên kết giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo hiện nay trên thế giới và Việt Nam, cũng như của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam với các trường đại học. Tìm hiểu thực trạng năng lực nghiên cứu và đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam trên các mặt: cơ cấu tổ chức, nhân sự, hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế. Đánh giá và đề xuất giải pháp để mô hình liên kết nghiên cứu – đào tạo giữa Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội hoạt động có hiệu quả: nhà nước công bố các thiết chế để thúc đẩy quá trình hợp tác theo hướng mô hình phối thuộc viện nghiên cứu và trường đại học; xây dựng và phát triển môi trường nghiên cứu tại trường đại học; xây dựng quy chế giảng viên – nghiên cứu viên kiêm nhiệm…

Title: Xây dựng mô hình hiệu quả cho sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo (Nghiên cứu trường hợp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội)
Authors: Bùi, Việt Nga
Keywords: Hệ thống giáo dục
Đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Mô hình giáo dục
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 92 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17352
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s