“Về một loại nghĩa phi miêu tả cần có trong từ điển giải thích tiếng Việt (Trên cơ sở cuốn Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên)”

Authors: Phạm, Thị Thu Giang

Hệ thống hóa một số khái niệm về tình thái, các kiểu nghĩa thuộc phạm trù tình thái, các phương tiện biểu thị ý nghĩa tình thái, các phương tiện từ vựng biểu thị ý nghĩa tình thái. Khảo sát và phân tích: ngữ nghĩa, cách giải thích các vị từ tình thái; cách giải thích các phó từ chỉ thời, thể; các trợ từ tình thái trong sự so sánh với lời giải thích nghĩa; cách giải thích các từ chêm xen tình thái, qua đó nhằm bổ sung và hoàn chỉnh về một loại nghĩa phi miêu tả cần có trong từ điển giải thích tiếng Việt…

Title: Về một loại nghĩa phi miêu tả cần có trong từ điển giải thích tiếng Việt (Trên cơ sở cuốn Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên)
Authors: Phạm, Thị Thu Giang
Keywords: Từ điển giải thích
Tiếng Việt
Ngôn ngữ học
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 99 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17696
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s