“Thông tin kinh tế – xã hội trên báo trực tuyến các tỉnh miền núi phía Bắc”

Authors: Hoàng, Chung Thảo

Tìm hiểu xu hướng phát triển hiện nay của báo trực tuyến ở thế giới và Việt Nam. Khảo sát thực tiễn về thông tin kinh tế-xã hội của báo trực tuyến 3 tỉnh miền núi phía Bắc là Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang trong khoảng thời gian từ năm 2005-2007. Đánh giá thực trạng phát triển của báo trực tuyến các tỉnh miền núi phía Bắc về cách tuyên truyền thông tin kinh tế xã hội trên các báo, chứng minh báo trực tuyến tại các địa phương này là kênh thông tin đối nội, đối ngoại quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Đề xuất các biện pháp thích hợp góp phần làm cho tờ báo hấp dẫn về hình thức, phong phú về nội dung nhằm đem lại hiệu quả tuyên truyền cho mỗi tờ báo…

Title: Thông tin kinh tế – xã hội trên báo trực tuyến các tỉnh miền núi phía Bắc
Authors: Hoàng, Chung Thảo
Keywords: Báo chí học
Báo trực tuyến
Miền núi phía bắc
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 93 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17300
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s