“Đối chiếu nhóm thành ngữ chỉ tâm lý tình cảm trong tiếng Nga và tiếng Việt”

Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Hạnh

Giống những ngôn ngữ khác, tiếng Nga cũng có các thành ngữ để thể hiện cuộc sống, xã hội, tính cách con người. Dân tộc Nga và Việt Nam có nhiều cách ví von dựa vào những sự vật xung quanh mình, tuy nhiên do văn hóa địa lý nên chắc chắc sẽ có sự khác nhau trong việc mượn hình ảnh để nói cho cùng một hiện tượng ở hai đất nước khác nhau.

Trong luận văn này sẽ trình bày cơ sở lý luận về thành ngữ và thành ngữ chỉ tâm lý tình cảm trong tiếng Nga và tiếng Việt. Phân biệt thành ngữ với các đơn vị ngôn ngữ tương đương. Tìm hiểu thành ngữ biểu hiện các trạng thái tâm lý tình cảm xét trên phương diện ngôn ngữ học, tâm lý học và tiêu chí nhận diện thành ngữ chỉ tâm lý tình cảm. Phân loại thành ngữ tâm lý tình cảm theo các phạm trù sắc thái tình cảm. Tìm hiểu đặc điểm cấu trúc và ngữ nghĩa của thành ngữ tâm lý tình cảm. Qua đó, so sánh đối chiếu các nguồn biểu trưng trạng thái tâm lý tình cảm trong hai ngôn ngữ để thấy được đặc trưng văn hóa- dân tộc của hai dân tộc…

Title: Đối chiếu nhóm thành ngữ chỉ tâm lý tình cảm trong tiếng Nga và tiếng Việt
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Hạnh
Keywords: Tâm lý
Tiếng Việt
Tiếng Nga
Ngôn ngữ học
Thành ngữ
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 108 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17722
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s