“Đảng bộ tỉnh Gia Lai lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ năm 1996 đến năm 2006”

Authors: Nguyễn, Thị Hằng

Làm rõ những yêu cầu, mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp (CDCCKTNN) ở tỉnh Gia Lai trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trình bày hệ thống quá trình Đảng bộ tỉnh Gia Lai vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng lãnh đạo thực hiện CDCCKTNN trong giai đoạn 1996 – 2006. Phân tích thành tựu, hạn chế và những nguyên nhân trong quá trình CDCCKTNN thời kỳ này. Rút ra một số kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp: quán triệt và vận dụng sáng tạo các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng vào tình hình kinh tế của địa phương, đồng thời phải dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, luôn nhạy bén với thực tiễn; tăng cường các biện pháp kiểm tra, chỉ đạo sát sao việc tổ chức thực hiện; Đảng bộ các cấp cần xác định đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp với đặc điểm của từng địa phương và tập trung lãnh đạo theo chương trình dự án với bước đi thích hợp; CDCCKTNN phải đặt trong tổng thể nhiệm vụ chính trị của tỉnh, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các vấn đề xã hội và môi trường sinh thái, xây dựng nông thôn mới và cải thiện đời sống nhân dân; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; chăm lo công tác xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu của tỉnh trong thời kỳ đổi mới…

Title: Đảng bộ tỉnh Gia Lai lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ năm 1996 đến năm 2006
Authors: Nguyễn, Thị Hằng
Keywords: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Kinh tế nông nghiệp
Thời kỳ đổi mới
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng bộ tỉnh Gia Lai
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 126 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17446
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s